Press

Watch Dr. Tondora on HUTV Season 4 Episode 2

Listen to Dr. Tondora on the Thyroid Nation Podcast episode 105

105 Dr. Christina Tondora- Detox And Hashimoto's, What You Need To Know